Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

 

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě  Hrachoviště, Hrachoviště čp. 38, 379 01 Třeboň v úředních dnech a hodinách:

  Úterý: od 18:00  - 19:00 hodin. 

 2. Telefonické podání: mobilní telefon - +420 725 257 630
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete na stránce Formuláře a můžete jej doručit elektronicky na adresu  hrachoviste@tiscali.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Hrachoviště, Hrachoviště čp. 38, 379 01 Třeboň .

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v Hrachovišti, Hrachoviště čp. 38, 379 01 Třeboň v úředních dnech a hodinách:

Úterý: 18:00  -  19:00 hodin.

Telefonické podání: mobilní telefon - +420 725 257 630

poštou na adresu Obecní úřad Hrachoviště, Hrachoviště čp. 38, 379 01 Třeboň .

Elektronicky na e-mail: hrachoviste@tiscali.cz  (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: u2ib7bw
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách. 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě v Hrachovišti, Hrachoviště čp. 38, 379 01 Třeboň v úředních dnech a hodinách:
  Úterý: 18:00  -  19:00 hodin.
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 100,-/Kč
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  
- jednostranně formát A4  5,-Kč/ks
- oboustranně formát A4 10,- Kč/ks
- jednostranně formát A3 Kč/ks
- oboustranně formát A3 Kč/ks
- kompaktní disk (CD) Kč/ks
paušál provozních nákladů (materiál, energie)

ostatní náklady

/např.doručování-dle sazebníku pošty/

dle skutečně
vynaložených nákladů

Sazebník úhrad je stanoven na základě ustanovení § 14 zákona č. 106/1999 Sb. Zveřejňování informací provádí povinný subjekt na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti /ústní i písemné/ je prováděno za úhradu. Výše úhrady za poskytnutí informace stanoví dle podkladů poskytnutých pracovníkem vyřizujícím žádost vedoucí dle sazebníku. Překročí-li kalkulované výše částku Kč 200,-, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho písemným souhlasem výše úhrady. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na základě vyúčtování hotovostně, nebo bezhotovostním převodem na účet obce před podáním informace, a to na základě výzvy. Uhrazení nákaldů je podmínkou a předpokladem poskytnutí požadované informace. 

Formuláře